Samotsvety Forecasting

Done as Samotsvety:

With other hats